Δώσε αξία

Τι είναι το «Δώσε αξία»

Η «πράσινη» μετάβαση της Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την «πράσινη» διαχείριση των απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων.

 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) υποστηρίζει τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής με τον απαραίτητο εξοπλισμό (καφέ κάδους και απορριμματοφόρα οχήματα) για την καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ώστε αφενός μεν να αυξηθούν οι ποσότητες βιοαποβλήτων που οδηγούνται προς κομποστοποίηση και αφετέρου να μειωθούν τα απόβλητα που διατίθενται στους ΧΥΤΑ για ταφή.

Εικόνα
Η «πράσινη» μετάβαση της Αττικής

Οι δήμοι έχουν την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ο ΕΔΣΝΑ θα υποστηρίξει τους δήμους σε θέματα τεχνικά αλλά και σε θέματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.

 


Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα οδηγούνται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Άνω Λιοσίων ή σε άλλη εγκατάσταση που θα υποδείξει ο ΕΔΣΝΑ, με σκοπό την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας.

Εικόνα
Ανακύκλωση
Δώσε αξία στα σκουπίδια σου!

Με απλές κινήσεις, τα σκουπίδια σου γίνονται πολύτιμες α’ ύλες. Ο κύκλος ζωής ενός απορρίμματος δεν πρέπει να τελειώνει σε μια χωματερή. Αντίθετα, ένας νέος κύκλος ξεκινά κάθε φορά που ρίχνουμε τα σκουπίδια στους σωστούς κάδους. Ένας κύκλος που τα μεταμορφώνει σε αξιοποιήσιμα υλικά, βελτιώνοντας τη ζωή μας, την οικονομία αλλά και βοηθώντας το περιβάλλον.

Εικόνα
Σκουπίδια

Η «πράσινη» μετάβαση της Αττικής στην κυκλική οικονομία έχει ήδη ξεκινήσει, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προβλέπει τη στήριξη όλων των δήμων με εξοπλισμό και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Αυτό σημαίνει πως σύντομα η Περιφέρεια Αττικής θα έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα για να διαχειριστεί τα βιοαπόβλητα και να περιορίσει την ταφή τους στους ΧΥΤΑ.
 

Πώς όμως μπορείς εσύ να συμμετέχεις σε αυτό;
Με σωστή διαλογή στην πηγή!

Εικόνα
Στον σωστό κάδο
Σημασία της διαλογής στην πηγή

Η «διαλογή στην πηγή» είναι ο διαχωρισμός διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων στο σημείο της παραγωγής τους (στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στα καταστήματα, στα εμπορικά κέντρα κ.α.) με σκοπό την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους και αποτελεί το πρώτο βασικό στάδιό της. Είναι σημαντική η εμπλοκή όλων μας στη διαλογή των υλικών σε όποιο σημείο αυτά παράγονται, με στόχο να έχουμε αποδοτική ανακύκλωση.

Εικόνα
Σημασία της διαλογής στην πηγή

Η διαλογή μπορεί να μειώσει αισθητά τον όγκο των απορριμμάτων στις χωματερές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Επίσης, μέσω της διαλογής στην πηγή γλυτώνουμε το κόστος που πρέπει να δαπανηθεί σε υποδομές διαχωρισμού, λόγω του ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι αναμεμειγμένα.

 

Στην περίπτωση που έχουν μέσα και οργανικά απορρίμματα, τότε η διαδικασία είναι ανεπαρκής γιατί τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

 

Η συλλογή και η επεξεργασία των βιοαποβλήτων έχει και οικονομικό όφελος, παράγοντας ηλεκτρική και θερμική ενέργεια και άριστης ποιότητας κομπόστ.

 

Δείτε τις επιδόσεις των δήμων στη διαλογή στην πηγή

Εικόνα
Περιβάλλον